1 BNC5043892103314 04/10/2016 18:06 900.000 ₫ Thanh toán tại nhà Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 2 BNC5043892101410 18/09/2016 00:51 550.000 ₫ Thanh toán tại nhà Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 3 BNC5043892096203 05/08/2016 14:55 1.400.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Xem Đơn hàng đã bị hủy bởi chủ website Xóa 4 BNC5043892087903 26/05/2016 13:43 1.200.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 5 BNC5043892087631 24/05/2016 11:01 1.200.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 6 BNC5043892073087 25/01/2016 10:56 450.000 ₫ Thanh toán tại nhà Đã giao hàng Xem Xóa 7 BNC5043892065394 25/11/2015 12:20 1.100.000 ₫ Thanh toán tại nhà Đã giao hàng Xem Xóa 8 BNC5043892063802 11/11/2015 15:39 1.200.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 9 BNC5043892061673 24/10/2015 13:30 0 Chưa giao hàng Gửi Xem Đơn hàng đã bị hủy bởi bạn Xóa 10 BNC5043892059842 10/10/2015 00:51 1.200.000 ₫ Thanh toán tại nhà Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 11 BNC5043892059805 09/10/2015 18:26 14.000.000 ₫ Chưa thanh toán Đã giao hàng Xem Xóa 12 BNC5043892058810 01/10/2015 15:33 450.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 13 BNC5043892058779 01/10/2015 11:21 1.500.000 ₫ Chưa thanh toán Đã giao hàng Xem Xóa 14 BNC5043892058207 26/09/2015 08:17 10.500.000 ₫ Chưa thanh toán Đã giao hàng Xem Xóa 15 BNC5043892053884 21/08/2015 15:41 1.100.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 16 BNC5043892052085 07/08/2015 17:27 1.100.000 ₫ Chưa thanh toán Đã giao hàng Xem Xóa 17 BNC5043892048122 05/07/2015 19:20 690.000 ₫ Thanh toán tại nhà Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 18 BNC5043892045527 10/06/2015 01:45 4.500.000 ₫ Chưa thanh toán Đã giao hàng Xem Xóa 19 BNC5043892044406 29/05/2015 17:06 1.700.000 ₫ Chưa thanh toán Đã giao hàng Xem Xóa 20 BNC5043892042258 08/05/2015 01:48 0 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Xem Đơn hàng đã bị hủy bởi chủ website Xóa 21 BNC5043892039979 16/04/2015 10:58 3.000.000 ₫ Thanh toán tại nhà Đã giao hàng Xem Xóa 22 BNC5043892038247 01/04/2015 17:46 0 ₫ Thanh toán tại nhà Chưa giao hàng Xem Đơn hàng đã bị hủy bởi chủ website Xóa 23 BNC5043892036754 20/03/2015 11:41 1.950.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Xem Đơn hàng đã bị hủy bởi chủ website Xóa 24 BNC5043892034943 07/03/2015 02:20 1.200.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Gửi Xem Đơn hàng đã bị hủy bởi bạn Xóa 25 BNC5043892029338 18/01/2015 20:58 780.000 ₫ Thanh toán tại nhà Đã giao hàng Xem Xóa 26 BNC5043892027944 06/01/2015 08:38 5.500.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Gửi Xem Đơn hàng đã bị hủy bởi bạn Xóa 27 BNC5043892022639 18/11/2014 11:44 1.050.000 Chưa giao hàng Xem Đơn hàng đã bị hủy bởi chủ website Xóa 28 BNC5043892019240 15/10/2014 12:24 550.000 ₫ Thanh toán tại nhà Chưa giao hàng Gửi Xem Đơn hàng đã bị hủy bởi bạn Xóa 29 BNC5043892015660 29/08/2014 11:29 690.000 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 30 BNC5043892015659 29/08/2014 11:16 690.000 ₫ Thanh toán tại nhà Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 31 BNC5043892014910 19/08/2014 21:26 0 ₫ Chưa thanh toán Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng 32 BNC5043892012042 14/07/2014 11:51 0 ₫ Chưa thanh toán Đã giao hàng Xem Xóa 33 BNC50438911103 27/05/2014 10:12 500.000 ₫ Thanh toán tại nhà Đã giao hàng Xem Xóa 34 BNC50438910034 19/04/2014 15:18 600.000 ₫ Thanh toán tại nhà Chưa giao hàng Gửi Xem Hủy đơn hàng